Załoga
Centrum Terapeutycznego

- to terapeuci pełni pasji i zaangażowania, specjaliści i instruktorzy dbający o rozwój Pacjentów w ciepłej i przyjaznej atmosferze. Swoją pasją inspirują i motywują Pacjentów do samorozwoju oraz poznawania świata, co jest najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesów terapeutycznych.

Agnieszka Biernacka 

- pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkonego z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z dziećmi, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku „Terapia pedagogiczna i rewalidacja”; „Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, jest certyfikowanym terapeutą Easy Bioofeedback EEG I stopnia oraz terapeutą Metody Strukturalnej - nauka czytania
i pisania. Jest jedynym w Kielcach certyfikowanym specjalistą, który prowadzi diagnozę dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym z wykorzystaniem testu KOGS ( Karty Oceny Gotowości Szkolnej), zajmuje się również diagnozą i terapią ręki I i II stopnia. Kocha pracę z dziećmi i to jest jej prawdziwa pasja.

Marcin Farbiszewski

- terapeuta metody Easy Bioofeedback EEG I stopnia, miłośnik nowych technologii. Charyzmatyczny i pozytywnie nastawiony do świata. Doświadczenie zdobyte  w wieloletniej pracy jako menażer multipuktu sprzedaży usług cyfrowych wykorzystuje jako doradca administracyjny oraz członek zarządu Fundacji Centrum Terapeutycznego "MAM". 

Anna Chojnecka-Kościów

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w trakcie certyfikacji z Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej w Krakowie.

Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Sądowej, jak i również Interwencję kryzysową na Kieleckiej uczelni – Wszechnicy Świętokrzyskiej. Od 10 lat pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi w Ośrodku Leczenia Uzależnień „San Damiano”. Zajmuje się również pomocą w sytuacjach kryzysowych, nauką radzenia sobie z emocjami, w tym lękiem, złością, wstydem, żałobą, odbudowaniem poczucia własnej wartości oraz komunikacją interpersonalną . Od wielu lat prowadzi profilaktykę oraz edukację z zakresu HIV/AIDS.

Autorka webinarów o tematyce:
- Uzależnienie – jak je rozpoznawać i gdzie szukać pomocy.
- Uzależnienia behawioralne – wyjaśnienie zagadnienie.
Omówienie wybranych zagadnień (zakupoholizm, ortoreksja, fonoholizm, bigoreksja, siecioholizm)
- Jak rozpoznawać i pracować z rodziną z problemem przemocy.
- HIV/AIDS co o nim wiemy ? Fakty i mity.

Laura Jaworska

– absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika opiekuńcza
i terapia pedagogiczna. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, a następnie:  Zarządzanie oświatą, Integracja sensoryczna, psychodietetyka. Dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku 3-7 lat. Terapeuta Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozy i terapii osób z zaburzeniami regulacji procesów sensorycznych oraz Trener Umiejętności Społecznych. Stale poszerza swój zakres wiedzy i umiejętności uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach min:

- W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne”,

- „Mali właściciele wielkich mózgów. O neurobiologii wczesnego dzieciństwa”,

- „Wybiórczość pokarmowa u dzieci,

- „Żywienie dzieci – psychodietetyka pediatryczna”,

- „Marchewkowe pole – wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD”,

- Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu,

- Wybiórczość pokarmowa u dzieci – charakterystyka, diagnoza i strategie pomocowe,

- „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym ukończona w Szkole Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” , powadzonym przez Martę Baj Lieder -jedynego terapeutę w Polsce metody SOS Approach to Feeding.

- Praktyka komponowania planów żywieniowych,

- Zaawansowane systemy odżywiania.

Daria Jęczmińska

psycholog, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (pierwszego stopnia), praktyk metody „Kids Skills”, trener umiejętności społecznych, wykładowca i dziennikarz. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie na kierunkach psychologia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, które mają trudności z radzeniem sobie z emocjami, odczuwają lęk, są nieśmiałe, mają nieadekwatną niską samoocenę czy zmagają się z trudnymi sytuacjami. Pracując z rodzicami, stara się zwiększyć ich kompetencje wychowawcze i wesprzeć w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla całej rodziny. Współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracowała w magazynie psychologicznym „Charaktery”.

Autorka e-boków: „Depresja nastolatka. Kompendium wiedzy dla rodziców”, „Niska samoocena u dziecka”, „Samouszkodzenia nastolatków”, „Potęga wdzięczności. Jak uczyć dziecko wdzięczności?”, „Nastolatki a konflikt”. 

Karolina Kotwa

- logopeda łączący terapię z logorytmiką oraz jogopedią, pedagog specjalny, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz specjalista terapii ręki.  Jako nauczyciel stara się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałaby, żeby dzięki niej dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Przebywając z dziećmi nauczyła się patrzeć na świat ich oczami oraz jednocześnie tłumaczyć to, co nowe  i niezrozumiałe. Niezwykle ważne dla niej jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.'' 

Karolina Mikulko
- certyfikowany hipnoterapeuta, coach, trener rozwoju osobistego, konsultant Harrison Assessmnets. W pracy specjalizuje się w zakresie: radzenia sobie z emocjami m. in.  w obszarze stresu, lęku, złości, wstydu, radzenia sobie
z trudnymi doświadczeniami  z przeszłości, w tym z przemocą, stratą, odbudowania poczucia własnej wartości
i pewności siebie, rozwoju samoświadomości oraz komunikacji interpersonalnej.
Przeprowadziła setki godzin warsztatów i szkoleń wspierając rozwój osobisty osób indywidualnych, par, rodziców, nauczycieli. Pomysłodawczyni i organizatorka projektu "Wsparcie dla Kuby Zwycięzcy", chłopca chorego na MPD.
Współautorka książek: "Diamenty Kobiecego Biznesu. Kobiety, które Zmieniają Świat" oraz "Lwice Biznesu. O rodzinie
i sukcesie", które zostały wydane pod redakcją Ilony Joanny Adamskiej. Nagrodzona Dyplomem Magazynu Law Business Quality za "Odwagę w podejmowaniu zawodowych wyzwań oraz wiarygodność marki". 

Katarzyna Mikulko
- absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna - Edukacja integracyjna i włączająca oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku - Psychopedagogika opiekuńczo terapeutyczna. Ukończyła również studia podyplomowe: Edukacja Wczesnoszkolna
i Przedszkolna oraz Zarządzanie Oświatą. Cały czas doskonali swój warsztat pracy przez kursy i szkolenia m. in. terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych, terapia przez zabawę, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Posiada doświadczenie w pracy jako pedagog specjalny z dziećmi 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zajęciach grupowych oraz indywidualnych.
W swojej pracy skupia się na rozwijaniu umiejętności, wyrównywaniu zaległości edukacyjnych oraz poprawie poziom funkcjonowania dziecka w otaczającym go środowisku.

Mirek Stanisławski

– absolwent Kieleckiej WSP, pedagog specjalny (oligofrenopedagog), ukończył tez studia podyplomowe kierunek: „Wczesne Wspomaganie Rozwoju, edukacji dzieci i młodzieży  z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi”, „ Doradztwo zawodowe i edukacyjne, Coaching karier”, jest Trenerem Umiejętności Społecznych, Certyfikowanym Terapeutą Terapii Tomatisa®. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi  i młodzieżą, swoją pracę z dzieckiem rozpoczyna od pracy z rodziną. Empatyczny pedagog, nauczyciel i trener dla którego największą wartością jest drugi człowiek. Prywatnie miłośnik gór, przyrody, ekologii i poezji śpiewanej a uśmiech i entuzjazm jest jego szczególną cechą. 

Sylwia Tutalak 

- psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Głównym obszarem jej aktywności zawodowej jest wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie trudności rozwojowych, rówieśniczych, rodzinnych
i adaptacyjnych. W indywidualnej pracy terapeutycznej koncentruje się na zasobach i mocnych stronach pacjentów, pomagając im dostrzec drzemiący w nich potencjał oraz stawiać czoła przeciwnościom. Prowadzi także zajęcia grupowe z zakresu technik efektywnego uczenia się i zapamiętywania oraz szkolenia rozwijające kompetencje interpersonalne. Prywatnie- miłośniczka gier planszowych.