Zakres usług terapeutycznych

Tomatis - Biofeedback -  Logopeda ...

... i wiele innych terapii dla dorosłych oraz dla dzieci. Fundacja Centrum Terapeutycznego "MAM" jako nieliczne w regionie, oferuje zróżnicowaną tematycznie opiekę terapeutyczną dając możliwość dostosowania oferty do swoich potrzeb. Dlatego też, nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin, których łączy pasja do pracy połączona z wiedzą i doświadczeniem. To właśnie oni - terapeuci, są sercem naszego Centrum. 

BIOFEEDBACK - EEG

- jest terapią wspomagającą. Prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę. To terapia zwiększającą możliwości intelektualne, usprawniająca procesy poznawcze, poprawiająca efektywność pracy i koncentrację uwagi, ułatwiająca uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawiająca samopoczucie, zwiększająca odporność na stres. Wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka. 

 Dla dzieci i dorosłych

LOGOPEDA 

- zajęcia indywidualne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy, usuwanie wad wymowy oraz nauka mowy w przypadku jej braku lub utraty. Nasi terapeuci w swojej pracy wykorzystują: logorytmikę, terapię ręki,  tapping, elementy Metody Krakowskiej oraz połączenie jogi z logopedią. 

Dla dzieci i dorosłych

HIPNOTERAPIA
- prowadzona przez certyfikowanego hipnoterapeutę. Jest formą pracy opartą na głębokiej koncentracji na swoim wnętrzu. Jej celem jest pomoc w skutecznym radzeniu sobie z emocjami, odbudowaniu poczucia własnych wartości i pewności siebie oraz w zmianie  reakcji i zachowań. 

Dla dzieci i dorosłych

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

- prowadzona indywidualnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem terapii jest w zależności od zdiagnozowanego wcześniej problemu osiągniecie przez uczestnika założonych celów, zapobieganie nawrotom.  

Dla dzieci i dorosłych

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

- prowadzona indywidualnie lub grupowo. Ma na celu pomóc pacjentom w wyjściu z różnego rodzaju uzależnień (alkohol, narkotyki, papierosy, seks, praca, media społecznościowe, zakupy). W terapii uczestniczyć mogą dzieci, młodzież i dorośli. 

Dla dzieci i dorosłych

TERAPIA RĘKI

- zajęcia indywidualne prowadzone przez certyfikowanego terapeutę, których celem jest usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców poprzez zabawę. Dedykowane dzieciom, jest również uzupełnieniem terapii logopedycznej. 

Dla dzieci i dorosłych

TERAPIA RODZINNA

- pomaga rozwiązywać problemy i konflikty o różnym podłożu pojawiające się w rodzinie. Wskazuje, jak odbudować więzi i relacje miedzy domownikami. Wspólnie z terapeutą definiujemy źródło kryzysu, jego przyczyny, a następnie szukamy sposobów rozwiązania. 

Dzieci i dorosłych

TOMATIS ®

- jest terapią wspomagającą. Prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę Metody Tomatisa. Dedykowana jest osobom, u których stwierdzono całościowe zaburzenia rozwojowe (spektrum autyzmu, ADHD, ADD) oraz tym wszystkim, którym zalecono terapię uwagi słuchowej. Terapia metodą profesora Alfreda Tomatisa jest treningiem słuchowym, poprzez który trwale modyfikujemy sposób i jakość słyszenia działając pobudzająco na korę mózgową, a tym samym przygotowujemy mózg do pożądanego rodzaju aktywności.

Dla dzieci i dorosłych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUSy

- zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa lub terapeutę, których celem jest nauczenie dzieci i młodzież prawidłowej komunikacji, relacji, wyrażania emocji, asertywności i odpowiedzialności za siebie i innych. 

Dla dzieci

TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH- TURy 

- autorski program terapeutyczny adresowany do rodziców, poruszający najistotniejsze zagadnienia w zakresie wychowania, relacji, odpowiedzialności, a także komunikacji w rodzinie. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej przez psychologa. 

Dla dorosłych

ZABURZENIA ŻYWIENIA I WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWA

- terapia prowadzona jest indywidualnie przez specjalistę w zakresie zaburzeń odżywiania. Adresowana jest do, które przejawiają niechęć do spożywania niektórych produktów (nowych, inaczej przygotowanych, inaczej podanych, o zróżnicowanym smaku, kolorze lub konsystencji). 

Dla dzieci i dorosłych

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

- prowadzone są indywidualnie przez specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej. Mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy.  Skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysortografia, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), zaburzenie koncentracji uwagi, zaburzenie funkcji (wzrokowych, słuchowych, ruchowych, poznawczych, emocjonalnych). 

Dla dzieci

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

- skierowane są do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej przez pedagoga specjalnego lub psychologa, zgodnie z wcześniej opracowanym planem terapii rewalidacji. 

Dla dzieci