Dysleksja – diagnoza i terapia

Prowadzimy diagnozę ryzyka dysleksji oraz terapię indywidualna dla dzieci i młodzieży. Dzieci z dysleksją są często nieśmiałe i czują się niepewnie wśród rówieśników. Wielu dyslektyków ma problemy z koncentracją i szybko się męczą w czasie nauki. Wiele dzieci sprawia wrażenie wyłączonych. Często nie mają poczucia bezpieczeństwa, przez co starają się unikać sytuacji, które mogą wywołać u nich dyskomfort, a więc tych związanych z czytaniem i pisaniem. Problemy  pojawiają się również w kontaktach z rówieśnikami, ponieważ dzieci z dysleksją mogą rozładowywać napięcia związane z niepowodzeniami szkolnymi poprzez bójki i konflikty z rówieśnikami.

Zaburzenia dyslektyczne:

 dysortografia - trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania, może się ona

objawiać ciągłym popełnianiem błędów ortograficznych, nawet przy znajomości

poszczególnych zasad pisania

 dysgrafia - problemy z prawidłowym pisaniem, które mogą objawiać się niestarannym i

nieczytelnym pismem, które jest trudne do odczytania nawet dla samego piszącego

 dysleksja - trudności w czytaniu ze zrozumieniem, technika czytania pozostaje na poziomie

elementarnego czytania przy jednoczesnym braku zrozumienia treści.

 dyskalkulia - to zaburzenia w nauce matematyki (trudności w nazywaniu cyfr, zapisaniu

znaków, cyfr i symboli, mylenie działań np. dziecko powinno podzielić a mnoży, chociaż widzi

znak dzielenia).

Terapia prowadzona jest indywidualnie przez certyfikowanego specjalistę .

Dla dzieci i młodzieży.