Zajęcia Rewalidacyjne

Skierowane są dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej przez pedagoga specjalnego lub psychologa, zgodnie z wcześniej opracowanym planem terapii rewalidacji.

Dla dzieci i młodzieży.