Zarząd Fundacji

ZARZĄD






Celem fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w obszarach: 1. Podejmowanie działalności służącej integracji społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 2. Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami oraz ich rodzinom i opiekunom prawnym, 3. Prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju dzieci i młodzieży, 4. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki rozwoju psychofizycznego, społeczno-emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży, 5. Prowadzenie różnego rodzaju działań wspierających na rzecz rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, 6. Prowadzenie działań przeciwdziałających skutkom pandemii, min. Covid- 19 dla dzieci, młodzieży, rodzinom, społeczeństwu i placówkom oświatowym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terapeutycznej, 7. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, 8. Integracja, aktywizacja i rehabilitacja osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez sport, rekreację i edukację, 9. Wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego, w tym działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 10. Upowszechnianie problematyki zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych, 11. Animacje społeczeństwa obywatelskiego i jego otoczenia, w tym kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości, odpowiedzialności oraz innowacyjności, 12. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kwalifikacji, kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym, profesjonalnym i obywatelskim w zakresie działań fundacji na terenie rp, 13. Budowanie, kształtowanie i promowanie wizerunku województwa świętokrzyskiego i okolic w kraju i za granicą, 14. Działalność na rzecz lokalnych inicjatyw służących wspieraniu integracji europejskiej, 15. Podejmowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 16. Wspieranie i pomoc osób z niepełnosprawnościami, rodzinom doświadczającym ubóstwa, bezdomnym, domom dziecka oraz ich wychowankom. 

FUNDACJA CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO "MAM"

KRS

0000908228

NIP

6572961229

REGON

389278656

Adres siedziby Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, Polska 

Forma prawna Fundacja

Data rejestracji 25 czerwca 2021 r.

Wielkość organizacji NGO