PREZES ZARZĄDU

Mirosław Stanisławski

WICEPREZES ZARZĄDU

Agnieszka Biernacka

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Fabiszewski

SKARBNIK ZARZĄDU

Karolina Kotwa

 

Celem fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w obszarach:

 • Podejmowanie działalności służącej integracji społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
 • Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami oraz ich rodzinom i opiekunom prawnym,
 • Prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki rozwoju psychofizycznego, społeczno-emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie różnego rodzaju działań wspierających na rzecz rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,
 • Prowadzenie działań przeciwdziałających skutkom pandemii, min. Covid- 19 dla dzieci, młodzieży, rodzinom, społeczeństwu i placówkom oświatowym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terapeutycznej,
 • Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację,
 • Integracja, aktywizacja i rehabilitacja osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez sport, rekreację i edukację,
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego, w tym działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • Upowszechnianie problematyki zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych,
 • Animacje społeczeństwa obywatelskiego i jego otoczenia, w tym kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości, odpowiedzialności oraz innowacyjności,
 • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kwalifikacji, kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym, profesjonalnym i obywatelskim w zakresie działań fundacji na terenie RP,
 • Budowanie, kształtowanie i promowanie wizerunku województwa świętokrzyskiego i okolic w kraju i za granicą,
 • Działalność na rzecz lokalnych inicjatyw służących wspieraniu integracji europejskiej,
 • Podejmowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • Wspieranie i pomoc osób z niepełnosprawnościami, rodzinom doświadczającym ubóstwa, bezdomnym, domom dziecka oraz ich wychowankom.
 
Fundacja centrum terapeutycznego "mam"

KRS

0000908228

NIP

PL6572961229

REGON

38927865600000

ADRES SIEDZIBY

ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce, Polska

FORMA PRAWNA

Fundacja

DATA REJESTRACJI

25 czerwca 2021 r.

WIELKOŚĆ ORGANIZACJI

NGO